Program bhp - proste rozwiązania trudnych spraw - Vademecum bhp


Licencjana korzystanie z programu komputerowego


Firma Yarston s.c. zwana dalej Licencjodawcą  z siedzibą we Wrocławiu ul. Tęczowa 65 niniejszym udziela nabywcy prawa do korzystania z programu komputerowego zwanemu dalej Licencjobiorcą  licencji na użytkowanie tego programu


1.

Niniejsza licencja stanowi prawnie wiążącą  umowę pomiędzy właścicielem programu tj. firmą Yarston s.c. we Wrocławiu ul. Tęczowa 65 a Nabywcą niniejszej licencji na korzystanie z w/w programu komputerowego. W myśl niniejszej umowy program jest licencjonowany z prawem użytkowania zgodnie z niniejszą licencją, a nie sprzedawany.

Niniejsza licencja obejmuje wyłącznie części programu określone na  fakturze dostawy, która stanowi   nieodłączną część niniejszej licencji. Brak specyfikacji części programu oznacza, że licencja jest udzielona na cały program

2.

Program jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej

3.

Korzystanie z licencji będzie odbywać się na następujących zasadach szczegółowych:

a/Program przeznaczony jest do  zainstalowania na jednym komputerze

b/Zmiana komputera wymaga uzyskania zgody licencjodawcy

c/Zabronione jest sporządzanie i przechowywanie dodatkowych kopii programu instalacyjnego systemu

d/Bez zgody Licencjodawcy zabronione  jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w otrzymanym programie z wyjątkiem zmian wynikających z normalnego korzystania z programu

4

Prawo do korzystania z programu nie może być przekazywane przez Licencjobiorcę osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego wykorzystania

5

Prawo do korzystania z programu może być odsprzedane lub cedowane wyłącznie za zgodą Licencjodawcy

6

Licencjodawca oświadcza, że dołożył należytej staranności dla zapewnienia prawdziwości merytorycznej programu w zakresie wierności przytaczanych aktów prawnych jak i przy opracowaniu innych opcji programu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści z oryginałami aktów prawnych oraz  za skutki działań lub zaniechań podjętych w oparciu o informacje uzyskane z program. Odpowiedzialność formalna i jakiekolwiek odszkodowania materialne z tytułu skutków korzystania z programu są całkowicie wyłączone. Licencjobiorca akceptuje oświadczenie, że jedynym źródłem treści aktów prawnych są oficjalnie publikowane Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i inne dzienniki urzędowe. Komentarze prawne, wzory dokumentów itp. zawarte w programie są wyrazem osobistych opinii ich autorów, a Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z nich

8

Licencjodawca oświadcza, że dołożył odpowiednich starań, aby program był wolny od błędów instalacji, wykonania oraz zawartości szkodliwych plików (wirusów), jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające pośrednio lub bezpośrednio z instalacji i użytkowania programu.

9

Licencjodawca, w kolejnych aktualizacjach, ma prawo do wprowadzania zmian w programie oraz w treści licencji

10

Licencjobiorca jest zobowiązany do ochrony  programu przed użytkowaniem go przez osoby nieuprawnione wg niniejszej licencji

11

Odpowiedzialność materialna Dostawcy z tytułu świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie jest ograniczona do wysokości wniesionych opłat za korzystanie z usługi za okres, w którym roszczenie powstało

12

W wypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy Licencjodawca może jednostronnie rozwiązać umowę bez odszkodowania i bez zwrotu zapłaconej ceny. W wyniku rozwiązania umowy Licencjobiorca traci prawo do użytkowania programu, a ewentualne użytkowanie staje się nielegalne w myśl odpowiednich przepisów dot. ochrony praw własności intelektualnych


  Kontakt:  Yarston s.c. 53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 65,  e-mail: biuro@bhp1.pl

  tel: 71 73 82 253      gadu-gadu: 12325933


VADEMECUM BHP   PRZEPISY BHP  OCENA RYZYKA   SZKOLENIA BHP   WYPADKI PRZY PRACY

AUDYT STANOWISK PRACY     OCENA STANOWISKA KOMPUTEROWEGO    PROGRAM BHP