Aktualizacje


   Charakter programu, a także szybko i często zmieniające się przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy wymagają sprawnego wprowadzania odpowiednich zmian w jego funkcjach, tak, aby zawsze wykonywana praca była zgodna z bieżącymi wymaganiami.

    Ponadto producent nieustannie dokłada wielu starań, aby program spełniał wszystkie oczekiwania jak największego kręgu użytkowników. Oczekiwania, które tak naprawdę ujawniają się podczas jego użytkowania.

  Oba te powody powodują konieczność uaktualniania programu, jego zawartości merytorycznej, funkcji, treści przepisów oraz sposobu obsługi. Tę potrzebę dobrze obrazuje fakt, że wprowadzany na rynek program w wersji pierwotnej liczył 300.000 linii kodu, a obecnie liczy już 1.500.000. Ten wzrost nastąpił głównie dla zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez użytkowników

   Yarston  aktualizuje programy co miesiąc, natomiast użytkownicy mogą wybrać częstotliwość otrzymywania aktualizacji zgodnie z wariantami określonymi w cenniku.

Aktualizacje są konieczne dla skutecznego korzystania z programu.


Poniżej podajemy przykładowo wybrane zmiany wprowadzone aktualizacjami  w roku 2012. Informacja ta służy do zobrazowania zakresu aktualizacji i nie będzie uzupełniana o dalsze lata.


Lista:

Wyszukiwanie informacji w załącznikach do aktów prawnych

Nowy system pracy sieciowej

Dodawanie nowych wymagań lub zagrożeń w audycie stanowisk pracy

Szkolenie dla pracowników z różnych firm

Rekonstrukcja modułu szkolenia

Zmiana wyglądu programu

Nowy, bezpieczniejszy sposób sieciowej wymiany danych wielu firm.

Zmiana dotycząca systemów Windows 64-bitowych

Przypomnienia terminów badań, szkoleń i uprawnień

Nowy moduł - bezpieczeństwo i wypadki w szkołach

Zmiany w wyglądzie i obsłudze modułu dot. placówek oświatowych

Nowe dokumenty bhp


Zmiany w funkcjach programu:

Automatyczne zaznaczanie i odznaczanie  wszystkich zagrożeń lub wymagań

W modułach "Ocena Ryzyka Zawodowego wg PN" oraz "Audyt stanowisk pracy" wprowadzona została możliwość automatycznego zaznaczania lub odznaczania wszystkich zagrożeń lub wymagań. Można to zrobić po kliknięciu na nazwę kolumny "Wybór".

Dodawanie nowych wymagań lub zagrożeń w audycie stanowisk pracy

W modułach "Ocena Ryzyka Zawodowego wg PN" oraz "Audyt stanowisk pracy" - użytkownicy otrzymali możliwość dodawania nowych zagrożeń lub wymagań do wybranych przez siebie grup oraz możliwość wyboru czy dane zagrożenie lub wymaganie ma być widoczne w innej firmie.

Nowe kryteria w filtrze pracowników

Filtrowanie listy pracowników zostało poszerzone o zakres dotyczący daty urodzin oraz daty zatrudnienia.

Audyt stanowisk pracy - Ocena bezpieczeństwa w szkole

Treść dokumentów została dostosowana do stosowania również w innych placówkach oświatowych (np. przedszkoli).

Częstotliwość badań i szkoleń dla danego stanowiska ORZ

W module "Ocena ryzyka zawodowego wg PN" dodane zostały pola do wprowadzenia informacji o częstości badań i szkoleń odpowiednich dla danego stanowiska. Informacje te automatycznie po wprowadzeniu znajdą się również na wydruku protokołu oceny ryzyka zawodowego. Ponadto informację dotyczącą badań i szkoleń dla danego stanowiska z oceny ryzyka zawodowego można przypisać również do danych personalnych konkretnego pracownika. Dodatkowo zwiększona została ilość znaków do wpisania w polu funkcja w zespole powypadkowym.

Zmiany w rejestrze wypadków

W module "Wypadki przy pracy" dokonaliśmy zmian w zakładce "Rejestr wypadków". Wprowadziliśmy możliwość wyłączenia wstawiania do rejestru informacji o okolicznościach wypadku i dodaliśmy możliwość automatycznego wstawiania do rejestru wniosków i zaleceń.

Rekonstrukcja modułu szkolenia

Rekonstrukcja modułu szkolenia obejmuje:

Rekonstrukcję interfejsu użytkownika, która ułatwia obsługę modułu i jego funkcji.

Wprowadzono możliwość łączenia osób z różnych firm w jedno szkolenie. Funkcja ta jest dostępna tylko po wejściu w moduł "Szkolenia" jako Użytkownik - właściciel programu. Nad tabelą z listą pracowników znajduje się pole firm. Użytkowników danego szkolenia można wybrać poprzez kolejne zmiany firm i umieszczanie  zaznaczonego pracownika na szkoleniu przy pomocy strzałek znajdujących się między oboma panelami. Można też na liście firm wybrać pozycję "Wszystkie", obejmującą wszystkich pracowników ze wszystkich firm.

Wprowadzono automatyczne wpisywanie odbytych szkoleń do kartotek pracowników - przy pomocy przycisku "Do akt". Automatyzacja tego procesu może wiązać się z koniecznością uporządkowania wpisów w kartotece pracowników.

Wprowadzono automatyczne wyznaczanie okresu ważności szkolenia na podstawie informacji wpisanej do kartoteki pracownika o częstotliwości szkoleń.

Uporządkowano i uzupełniono listę dokumentów zawartych i tworzonych w module.

Umożliwiono tworzenie własnych wzorów użytkownika zawierających aktywne pola oraz tworzenie własnych dokumentów i zapisywanie ich w podkatalogach dostępnych na liście dokumentów - przycisk "Utwórz".

Wprowadzono możliwość wygenerowania i wydruku raportu zawierającego informację o przeszkolonych pracownikach w danym okresie czasu - przycisk "Raport".

Przypomnienia terminów badań, szkoleń i uprawnień

Wprowadzony został nowy wzór dokumentu z przypomnieniami terminów badań, szkoleń i uprawnień. Można go zobaczyć w module "Kadry" pod przyciskiem "Ustaw" w zakładce "Przypomnienia", można też z tego poziomu ustawić aby tego rodzaju dokument  był dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dokument jest w orientacji poziomej. Ułatwia skopiowanie informacji do programów Word, Excel, OpenOffice. Ponadto na ekranie z ustawieniami przypomnień został umieszczony  przycisk "Pokaż wykaz teraz" dzięki któremu nie trzeba ponownie uruchamiać programu aby wywołać listę terminów.

Nowy moduł - wypadki uczniów

Program został wzbogacony o nowy moduł "Wypadki uczniów". Program pozwala na prowadzenie oddzielnej bazy danych personalnych uczniów oraz jej wykorzystywanie do wystawianych dokumentów takich jak: zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego, zawiadomienia różnych instytucji o wypadku ucznia, zapis wyjaśnień poszkodowanego ucznia lub świadka wypadku, protokół z miejsca oględzin wypadku ucznia, protokół powypadkowy, polecenie powypadkowe, rejestr wypadków. Program pozwala również na dokonanie eksportu danych związanych w wypadkiem do Systemu Informacji Oświatowej. Analogicznie jak w przypadku "Wypadków przy pracy" program pozwala na podstawianie danych z innych wypadków.

Zmiany w wyglądzie i obsłudze modułu dot. placówek oświatowych

Aktualizacja wprowadza zmiany w wyglądzie głównego ekranu, dzięki którym korzystanie z programu i dostęp do funkcji programu będzie bardziej czytelny. Ponadto w aktualizacji zostały wprowadzone pierwsze rozwiązania dotyczące obsługi bhp w placówkach oświatowych (w module Dokumenty w folderze Szkolnictwo wprowadziliśmy szereg wzorów dokumentów z tym związanych) oraz moduł aktów prawnych związanych z tą dziedziną.

Nowe dokumenty bhp

Do programu w grupie szkolnictwo dodane zostały nowe wzory dokumentów:

Regulaminy - apeli i uroczystości szkolnych, dyżurów między zajęciami, dowożenia uczniów, korzystania z identyfikatora, korzystania z biblioteki, z czytelni, z pracowni biologii, z pracowni chemii, z pracowni komputerowej, z sali gimnastycznej, wycieczki oraz wzór listy osób zapoznanych z regulaminem

Wycieczki i imprezy - karta wycieczki, oświadczenie, harmonogram wycieczki (imprezy), zgoda rodziców, preliminarz wycieczki (imprezy) lista uczestników wycieczki.


Zmiany funkcji informatycznych:


Wyszukiwanie informacji w załącznikach do aktów prawnych

W aktach prawnych wprowadzono możliwość wyszukiwania frazowego w załącznikach do aktów prawnych. Wybierając wyszukiwanie wg słów można skorzystać z dodatkowej opcji "Szukaj również w załącznikach". Wpisując wybraną frazę program wyszuka ją w treści załącznika a ponadto wszystkie kolejne wystąpienia tej frazy w wybranym załączniku. Oprócz tego program został wzbogacony o możliwość wyszukiwania w załącznikach z poziomu samego załącznika. Polega to na tym że wchodząc z poziomu aktu prawnego do załącznika u góry ekranu znajduje się wyszukiwarka frazowa, powiązana dodatkowo z przyciskami "Następny" i "Poprzedni" dzięki, którym można łatwo odnaleźć kolejne wystąpienie i które ułatwiają nawigację pomiędzy wyszukanymi elementami.

Nowy system pracy sieciowej

Wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie obsługi wielu firm na wielu komputerach. Jest to duża zmiana w stosunku do dotychczasowych możliwości programu. Po odpowiednim skonfigurowaniu programu "Vademecum" dwóch użytkowników może pracować na danych tej samej firmy podczas gdy dwóch kolejnych może pracować na danych kolejnej firmy w tym samym czasie. Takie rozwiązanie było postulowane przez wielu użytkowników.

Korzyści wynikające z przejścia z tzw. "Archiwum sieciowego" na wersje serwerową:

Nad jedną obsługiwaną firmą może pracować kilka osób równocześnie.

Dane nigdzie nie są przenoszone, ani rozproszone pomiędzy komputerami.

Można korzystać z opracowań zrealizowanych wcześniej, przy sporządzaniu dokumentacji kolejnych firm: ocen ORZ, Zbiorcze kierowanie na szkolenia (np. spawaczy z wszystkich obsługiwanych firm), Przypomnienie o terminach umów, badań, szkoleń i uprawnień we wszystkich firmach

We wszystkich firmach naraz można przeprowadzać operację takie jak filtrowanie pracowników, sporządzanie raportów o odbytych szkoleniach, drukowanie danych pracowników, dopisywanie własnych wymagań w audycie.

Instalacja komponentu BDE

Została przyspieszona instalacja komponentu BDE. Jest to jeden ze składników koniecznych do działania programu Vademecum. Instalacja została przyspieszona oraz zautomatyzowana dla systemów systemów 64-bitowych. Pojawiła się także możliwość reinstalacji komponentu BDE.

Nowa funkcjonalności aplikacji serwerowej

W aplikacji serwerowej VsServer służącej do obsługi sieciowej wersji programu "Vademecum bhp" dodana została funkcja pozwalającą na automatyczne uruchamianie aplikacji wraz z uruchomieniem systemu Windows. Funkcję można włączyć po uruchomieniu VsServer.exe wybierając Narzędzia a następnie "Uruchom przy starcie systemu". Dzięki temu nie trzeba korzystać z zaplanowanych zadań systemu Windows.

Nowy, bezpieczniejszy sposób sieciowej wymiany danych wielu firm.

Dla Klientów korzystających z sieciowej wersji programu "Vademecum bhp" do obsługi wielu firm wprowadzony został nowy bezpieczniejszy sposób przesyłania danych między komputerem klienta, a tzw. "archiwum sieciowym". Do poprawy bezpieczeństwa używamy aplikacji serwerowej, która kontroluje prawidłowość bezpiecznego transferu danych i jest odporna na awarie związane z wyłączeniem prądu lub przerwaniem połączenia sieciowego.  Osoby zainteresowane przejściem na nowy systemu proszone są o kontakt za pośrednictwem emaila vbhp@bhp1.pl lub telefonicznie 71 -78-18-721 z naszym działem technicznym w celu wyjaśnienia zagadnień technicznych z tym związanych. U wszystkich nowych użytkowników funkcja ta włączona jest automatycznie.

Zmiana wyglądu programu

Program "Vademecum bhp" przeszedł  "facelifting". Wprowadzone zmiany są konsekwencją wymagań technicznych nowych wersji systemów operacyjnych Windows -  Mamy nadzieję że nowy wizerunek spodoba się Państwu.