Licencja


na korzystanie z programu komputerowego

„Vademecum bhp”


1.Licencja stanowi prawnie wiążącą  umowę pomiędzy właścicielem programu tj. firmą Yarston s.c. we Wrocławiu ul. Tęczowa 65 a Nabywcą niniejszej licencji na korzystanie z w/w programu komputerowego. W myśl niniejszej umowy program jest licencjonowany z prawem użytkowania zgodnie z niniejszą licencją, a nie sprzedawany.

Niniejsza licencja obejmuje wyłącznie części programu określone na  fakturze dostawy, która stanowi   nieodłączną część niniejszej licencji. Brak specyfikacji części programu oznacza, że licencja jest udzielona na cały program.

2. Każdy program posiada swój własny numer seryjny zgodny z numerem niniejszej licencji, która obejmuje wyłącznie program o tym numerze seryjnym. Uruchomienie funkcji drukowania dokumentów z programu następuje po otrzymaniu od Licencjodawcy specjalnego kodu, pliku lub aktualizacji, co jest uzależnione od otrzymania przez Licencjodawcę zapłaty, a w wypadku sprzedaży ratalnej zapłaty pierwszej raty.

3. Program jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

4. Korzystanie z licencji będzie odbywać się na następujących zasadach szczegółowych:

a/  Wersja jednostanowiskowa programu może zostać zainstalowana  na jednym komputerze nie połączonym  do sieci

b/  Wersja sieciowa programu jest oznaczona na fakturze dostawy może być zainstalowana na wskazanej tam ilości komputerów
c/  Zabronione jest sporządzanie i przechowywanie dodatkowych kopii programu.

d/  Bez zgody Licencjodawcy zabronione  jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w otrzymanym programie z wyjątkiem zmian wynikających z normalnego korzystania z programu.

5. Program nie może być przekazywany przez Licencjobiorcę osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego wykorzystania.

6.  Program może być odsprzedany osobie trzeciej w całości tj. z całą dokumentacją pod warunkiem przekazania Licencjodawcy deklaracji nowego użytkownika  do przejęcia zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży programu.

W takim wypadku pierwotny Licencjobiorca nie może pozostawić sobie żadnej kopii programu w żadnej postaci,

7. Aktualizację programu typu upgrade może nabywać wyłącznie posiadacz ważnej licencji. Przerwa w zakupach aktualizacji wymaga zakupu specjalnej licencji na dalsze aktualizacje.

8. Aktualizacje programu oznaczane są datami. W odniesieniu do aktów prawnych daty te oznaczają, że w aktualizacji wprowadzono wszystkie zmiany przepisów opublikowane formalnie na co najmniej 5 dni roboczych przed tą datą.

9. Licencjodawca oświadcza, że dołożył należytej staranności dla zapewnienia prawdziwości merytorycznej programu w zakresie wierności przytaczanych aktów prawnych jak i przy opracowaniu innych opcji programu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści z oryginałami aktów prawnych. oraz  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań podjętych w oparciu o informacje uzyskane z programu. Odpowiedzialność formalna i jakiekolwiek odszkodowania materialne z tytułu skutków korzystania z programu są całkowicie wyłączone. Licencjobiorca akceptuje oświadczenie, że jedynym źródłem treści aktów prawnych są oficjalnie publikowane Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i inne dzienniki urzędowe. Komentarze prawne, wzory dokumentów itp. zawarte w programie są wyrazem osobistych opinii ich autorów, a Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z nich.

10. Licencjodawca oświadcza, że dołożył odpowiednich starań, aby program był wolny od błędów instalacji, wykonania oraz zawartości szkodliwych plików (wirusów), jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające pośrednio lub bezpośrednio z instalacji i użytkowania programu.

11. Użytkowanie programu jest niezgodne z niniejszą licencją w wypadku zalegania z zapłatą za program lub jego aktualizacje. Jako użytkowanie programu jest rozumiana jego gotowość do użytkowania (np: zainstalowanie na komputerze) bez konieczności wykazywania czynności wykonanych w programie.

12. Odpowiedzialność materialna Licencjodawcy z tytułu świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie jest wyłączona, a w wypadku, gdy może być dochodzona na podstawie przepisów wyższej rangi jest ona ograniczona do wysokości wniesionych opłat za korzystanie z programu w roku, w którym roszczenie powstało - w ciągu pierwszego roku do wartości zapłaconej ceny za program, w następnych latach do wartości zapłaconej ceny za aktualizacje w ostatnich 12 miesiącach.

13. W wypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy Licencjodawca może jednostronnie rozwiązać umowę bez odszkodowania i bez zwrotu zapłaconej ceny. W wyniku rozwiązania umowy Licencjobiorca traci prawo do użytkowania programu, a ewentualne użytkowanie staje się nielegalne w myśl odpowiednich przepisów dot. ochrony praw własności intelektualnych

14. Licencjodawca, w kolejnych aktualizacjach, ma prawo do wprowadzania zmian w programie oraz w treści licencji.

15. Licencjobiorca jest zobowiązany do ochrony  programu przed użytkowaniem go przez osoby nieuprawnione wg niniejszej licencji.

16. Licencjodawca udziela licencjobiorcy gwarancji na sprawne funkcjonowanie programu przez okres 1 roku od daty zakupu programu. W celu skorzystania z gwarancji należy przesłać do Licencjodawcy nośniki z wadliwym programem, dyskietkę zawierającą zarchiwizowane dane oraz plik: error.log znajdujący się w folderze, w którym został zainstalowany program i opisem uszkodzenia. Naprawiony program zostanie dostarczony Licencjobiorcy w terminie 30 dni na koszt Licencjodawcy.