Opis programu


Vademecum bhp to program do kompleksowej obsługi firm w zakresie bhp

Zawiera:

Ocena ryzyka zawodowego - wersja poprzednia

Audyt stanowisk pracy

Wypadki przy pracy

Wypadki uczniów

Szkolenia bhp

Personel

Środki ochrony indywidualnej

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia

Dokumenty bhp

Instrukcje stanowiskowe bhp

Przepisy prawne bhp

Kontrola Inspekcji Pracy

Edytor tekstu Ydo

Informacje

Terminarz bhp

Inne informacje o programie


Ocena ryzyka zawodowego    pokaż

Vademecum bhp umożliwia wykonywanie ocen ryzyka zawodowego wieloma metodami:

1. 3wg PN-18002

2. 5 pkt wg PN-18002

3. risk score

4. PHA,

W 2013 roku nastąpiła gruntowna przebudowa modułu w celu dalszego ułatwienia obsługi i spełnienia niemal  wszystkich oczekiwań użytkowników. Wersja demo na razie prezentuje wersję pierwotną modułu


Moduł ten pozwala na automatyczne sporządzanie oceny ryzyka dla każdego stanowiska pracy. Zawiera listy źródeł zagrożeń i zagrożeń oraz listy skutków zagrożeń, dzięki czemu ocena ryzyka polega na wyborze zagrożeń i ich skutków z gotowych list. Oczywiście użytkownik zawsze może dodać własne zagrożenia i skutki, ale taka potrzeba zdarza się rzadko, gdyż listy zagrożeń i skutków zawierają niemal wszystkie możliwe przypadki. Dla ułatwienia obsługi zagrożenia są umieszczone w grupach, a możliwe skutki predefiniowane do każdego z zagrożeń. Znaczące usprawnienie pracy uzyskano też dzięki podstawianiu kompletnych ocen z już opracowanych dla podobnych stanowisk.

Moduł  przy ocenie ryzyka uwzględnia czynniki chemiczne i biologiczne, które mogą być wybierane z gotowych list znanych czynników.

Ostatnim etapem jest opracowanie zaleceń wynikających z oceny ryzyka podzielonych na 3 rodzaje: dla organizacji stanowisk pracy, dla odzieży i ochron indywidualnych oraz dla szkoleń i sposobu wykonywania pracy. Użytkownicy mogą korzystać z załączonych wzorów wydruków ocen ryzyka lub stosować własne, opracowane w programie

powrót do spisu

Audyt stanowisk pracy    pokaż

Audyt zgodności stanowisk pracy z wymaganiami bezpieczeństwa. Listy kontrolne dla różnych stanowisk: uniwersalna, prace administracyjno-biurowe, budowlane, p-poż,  Przywoływanie przepisów do każdego wymagania. Ocena spełnienia wymagań. Zalecenia wynikające z audytu. Podstawianie z audytów już opracowanych.

Ocena stanowiska komputerowego to jeden z audytów. Pozwala na automatyczne sporządzanie oceny zgodności stanowiska z wymaganiami dotyczącymi bhp przy pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zawiera gotowe listy kontrolne.

Możliwość podstawiania audytów z innych stanowisk, a także prowadzenia oceny wg własnych wymagań.

Moduł zawiera też ocenę stanu bezpieczeństwa w szkołach - procedurę, która zgodnie z przepisami powinna być wykonywana co roku.

powrót do spisu

Wypadki przy pracy    pokaż

Moduł pozwalający na wykonanie pełnej dokumentacji powypadkowej. Zgłoszenie wypadku, powołanie zespołu, zawiadomienie  PIP, protokoły wysłuchania świadka, wizji lokalnej, ustalenia okoliczności, karta GUS, protokoły powypadkowe, rejestr wypadków. Automatyczne wypełnianie z baz danych. Wiele sposobów podstawiania opisów i ocen z już opracowanych wypadków. Możliwość automatycznego wstawiania zdjęć z aparatów cyfrowych. Własne, dodatkowe klasyfikacje wypadków oraz rozbudowane analizy graficzne. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

powrót do spisu

Wypadki uczniów    pokaż

Moduł służący do przeprowadzania pełnej procedury powypadkowej zgodnie z przepisami. Zawiera pełną dokumentację powypadkową: powołanie zespołu powypadkowego, zawiadomienia o wypadku, wysłuchanie świadków i uczestników, protokół z oględzin miejsca wypadku, protokół powypadkowy, polecenia powypadkowe, rejestr wypadków oraz możliwość automatycznego przygotowania i wysłania sprawozdań z wypadków do systemu SIO MEN.

powrót do spisu

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia    pokaż

Komputerowy rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy oraz rejestracja wyników badań i pomiarów. Przypominanie o terminie następnych pomiarów. Zawiera bazę znanych czynników i normatywy.  Współpraca z ORZ. Wydruki rejestru oraz kart badań i pomiarów.

powrót do spisu

Szkolenia bhp    pokaż

Pozwala na automatyczne zarządzanie szkoleniami pracowników. Programy szkoleń dla: instruktażu ogólnego, instruktażu stanowiskowego, oraz szkoleń okresowych dla różnych kategorii pracowników i grup stanowisk. Zakładowy  harmonogram szkoleń i automatyczny nadzór nad  realizacją. Dokumentacja szkoleń: rejestr szkoleń, kursantów, wykładowców, dziennik zajęć,  protokół z egzaminu. Automatycznie wystawiane świadectwa zgodne z wymaganiami przepisów. Automatyczne wpisywanie szkolenia do akt pracowników oraz określanie terminu następnego szkolenia. Możliwość łączenia pracowników z kilku firm w jedno szkolenie. Tworzenie własnych wzorów dokumentów do seryjnego wydruku. Wiele zestawień i analiz opracowanych wspólnie z firmami szkoleniowymi.

powrót do spisu

Personel    pokaż

Automatycznie sporządzane dokumenty bhp związane z pracownikami. Spis i kartoteka pracowników. Inteligentna wyszukiwarka. Alfabetyczny rejestr sporządzonych dokumentów. Tworzenie wzorów użytkownika. Po otwarciu programu system przypominania o terminach szkoleń bhp i badań lekarskich, oraz upływie uprawnień zawodowych.

powrót do spisu

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)    pokaż

Dobór środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego przy pomocy 8 gotowych list określających rodzaj ŚOI oraz wymagania. Ustalanie okresu użytkowania ŚOI. Dobór dla każdego stanowiska z możliwością indywidualizowania dla niektórych grup i pracowników. Przy doborze przywoływanie wyników oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska.

Zarządzanie ŚOI - zamawianie, rozliczanie, przydział i zużycie. Protokoły zużycia i zwrotu. Historia wydawanych ŚOI dla poszczególnych pracowników. Naliczanie i wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z własnej odzieży i obuwia roboczego.

powrót do spisu

Dokumenty bhp    pokaż

Automatyczne tworzenie dokumentów bhp koniecznych przy ochronie pracowników. Zgłoszenia do urzędów. Dokumentacja czynników szkodliwych, chorób zawodowych. Profilaktyka bhp. Medycyna pracy. Dokumenty p-poż. Odzież robocza i ochrony indywidualne. Spawanie, transport, elektronarzędzia Służba bhp i komisja bhp, Profilaktyka i kontrola bhp, i wiele więcej.

Moduł zawiera też dokumentację specyficzną dla szkół - regulaminy zajęć (np. pracowni chemicznej, sali gimnastycznej i wiele innych), dokumentację wycieczek itp

powrót do spisu

Instrukcje stanowiskowe bhp    pokaż

Blisko 200 wzorcowych instrukcji dla różnych stanowisk pracy: prace administracyjno-biurowe, sprzątanie, czyszczenie, dozór mienia, transport, magazynowanie, budownictwo, produkcja spożywcza, handel, drukarnie, spawanie, sprężarki, energia elektryczna, obróbka metali, obróbka drewna, malowanie, metalizowanie, rolnictwo, przemysł lekki. Uniwersalne instrukcje wzorcowe. Zgodne z Kodeksem Pracy. Pozwala na łatwe tworzenie instrukcji pochodnych.

powrót do spisu

Przepisy prawne    pokaż

Czy jesteście Państwo informowani o wszystkich zmianach przepisów bhp?

Czy jesteście pewni, że przepisy, których używacie są aktualne?

Dzięki "Vademecum bhp" na te pytania można zawsze odpowiedzieć: TAK.

Program zawiera wszystkie, i zawsze aktualne przepisy branżowe bhp (prawie 200), a ponadto blisko 300 potrzebnych przepisów z innych dziedzin.

Wiele przepisów jest opracowanych przez specjalistów tak, aby można było zrozumieć je szybko i łatwo, a każdą informację wyszukać natychmiast i to na wiele sposobów.

Ponadto program zawiera:

- Orzecznictwo sądowe z dziedziny bhp

- Wyciągi z Polskich Norm dotyczących bhp

Przepisy branżowe:

Kodeks pracy, Ustawa o bhp, Służba bhp, Bhp maszyn i urządzeń, bezpieczeństwo w szkołach,  Bhp w budownictwie, Bhp w medycynie, Bhp przy środkach chemicznych, Bhp przy urządzeniach elektroenergetycznych, Bhp w transporcie, Bhp przy urządzeniach ciśnieniowych, Szkolenia bhp, Ochrona zdrowia, Wypadki przy pracy, Wypadki uczniów, Choroby zawodowe, Dopuszczalny hałas, Natężenie oświetlenia, Środowisko termiczne, Dopuszczalne drgania, Sygnały dźwiękowe, Instalacje odgromowe, Izolacje elektryczne, Przepisy p-poż, Inspekcja pracy, Certyfikacja wyrobów, Dozór techniczny, Kodeks drogowy, Kodeks wykroczeń, Kodeks karny i wiele innych

powrót do spisu

Kontrola Inspekcji Pracy    pokaż

Dokumenty, którymi posługują się inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy podczas przeprowadzania kontroli w firmach. Pozwala to na przygotowanie firmy do kontroli poprzez wykonanie audytów takich jak będą prowadzone podczas kontroli.

powrót do spisu

Edytor tekstu Ydo    pokaż

Jest to edytor tekstu, bardzo podobny w działaniu do Word`a, ale prostszy w obsłudze.  Umożliwia tworzenie własnych dokumentów przez użytkownika. Jest wykorzystywany w programie do tworzenia większości dokumentów dzięki czemu mogą być one dowolnie poprawiane, korygowane i kształtowane przed wydrukiem, a także często pozwala to na tworzenie własnych szablonów wydruków.

powrót do spisu

Informacje    pokaż

W module informacje zawarte są aktualne informacje adresowe oddziałów: Inspekcji Pracy, GUS-u, sądów pracy, laboratoriów badania środowiska pracy, dozoru technicznego, ośrodków medycyny pracy, a także bardzo wile informacji ważnych dla prowadzących działalność gospodarczą: aktualne stawki podatkowe, ZUS, ryczałty, delegacje, minimalne wynagrodzenia, praca młodocianych, odszkodowania za wypadki, odsetki ustawowe i wiele innych.

powrót do spisu

Terminarz bhp    pokaż

Terminarz bhp składa się z 50-letniego kalendarza oraz terminarza typu agenda. Pozwala na planowanie pojedynczych zadań, a także zadań okresowych - np corocznych przeglądów. W każdym dniu posiada  graficzny wskaźnik zajętego czasu, a w dniu bieżącym wskaźnik jego upływu.

Jest bardzo ceniony przez użytkowników ze względu na prostotę obsługi i dobre zaspokojenie potrzeb.

powrót do spisu

Inne informacje o programie

Program posiada bardzo wiele funkcji ułatwiających korzystanie jak np:

- demo pozwalające na prowadzenie prób bez ryzyka uszkodzenia danych

- archiwum pozwalające na tworzenie kopii zapasowych dla bezpieczeństwa

- notatnik pozwalający na zapisywanie uwag do aktów prawnych

- instrukcję obsługi w postaci tekstowej oraz filmu

Program umożliwia prowadzenie spraw bhp dla wielu podmiotów, przy czym dokumentacja dla każdego podmiotu jest oddzielna.

powrót do spisu


Nie każda wersja programu zawiera wszystkie opisane funkcje

Producent zastrzega sobie prawo do zmian zawartości i funkcji

w stosunku do powyższego opisu